การล้างบาปเด็ก

การล้างบาปเด็ก

ทางวัดกำหนดให้มีพิธีล้างบาปสำหรับเด็ก อายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ ในอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 09.00 น. บริเวณหน้าพระแท่น

ผู้ปกครองที่ประสงค์จะนำบุตร-หลานมารับศีลล้างบาป สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัดด้วยตนเองหรือทางอีเมล์

เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. ใบรับรองการแต่งงานของพ่อแม่ของเด็ก (ขอจากวัดที่ทำพิธีแต่งงาน)
  2. ใบสูติบัตร (ใบเกิด) จากทางราชการ
  3. ใบสมัครขอรับศีลล้างบาป (ขอได้ที่สำนักงาน หรือ ดาวน์โหลด)