สภาภิบาล

 

สภาภิบาลวัด
ที่ ลส. 629/55 PicGroupHead

บาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์
ประธาน

PicGroupHead-2 บาทหลวงยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย
รองประธาน
 คณะกรรมการบริหารงานสภาฯ PicGroupBlankผู้อำนวยการ PicGroupBlankรองผู้อำนวยการ PicGroupBlankเลขานุการ PicGroupBlankเหรัญญิก
 คณะกรรมการ  PicGroupBlank  PicGroupBlank PicGroupBlank PicGroupBlank
PicGroupBlank PicGroupBlank PicGroupBlank PicGroupBlank
 PicGroupBlank  PicGroupBlank  PicGroupBlank  PicGroupBlank
 PicGroupBlank PicGroupBlank PicGroupBlank PicGroupBlank