งานแต่ง

ระเบียบและค่าใช้จ่ายการขอประกอบศีลสมรส

********************************************

 1. นัดหมายกับเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ประจำวัด เพื่อสอบถามประวัติก่อนการแต่งงานและรายละเอียดในการจัดพิธีแต่งงาน อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนถึงวันสมรสที่กำหนด
 2. ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธี
  2.1 ค่าบำรุงสถานที่* 5,000 บาท
  2.2 ค่าดอกไม้** 9,000 บาท (ราคาเริ่มต้น) (ดอกไม้บริเวณหน้าแท่น หัวโต๊ะทางเดิน ช่อเจ้าสาว ถวายแม่พระ ดอกไม้โปรย และประดับในวัด)
  2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ นักขับร้อง ผู้ช่วยพิธี 1,000 บาท
  2.4 ค่านักดนตรี 500 บาท
 3. เอกสารที่จำเป็น
  3.1 สำหรับคาทอลิก
  – สำเนาทะเบียนศีลล้างบาป ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ขอได้จากวัดที่ตนเองรับศีลล้างบาป)
  – สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
  – สำเนามรณะบัตรของคู่ครองเดิม (หากเคยแต่งงานมาก่อน)
  3.2 สำหรับผู้มิใช่คาทอลิก
  – ใบรับรองสถานะของตนว่าไม่เคยแต่งงานมาก่อน (ขอแบบฟอร์มได้ที่วัด)
  – สำเนามรณะบัตรของคู่ครองเดิม(หากเคยแต่งงานมาก่อน)
  3.3 เอกสารที่ทั้งคู่ต้องมีร่วมกัน
  – ใบรับรองการอบรมคู่แต่งงาน (หากไม่มีไม่สามารถดำเนินเรื่องแต่งงานได้)

ติดต่อเรื่องดอกไม้ คุณพิมพ์ศิริ 089-060-5138

หมายเหตุ :
*หากประสงค์จะเลี้ยงอาหารว่างกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่วัดล่วงหน้า
**สามารถระบุสีของดอกไม้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของดอกไม้ด้วย
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ชำระที่สำนักงานของวัด
วัดสามารถจัดพิธีแต่งงานได้ ไม่เกินวันละ 1 คู่