ตารางมิสซา

พิธีกรรม วัน/เดือน เวลา หมายเหตุ
มิสซาเช้า (วันธรรมดา) พุธ 07.00 น.
มิสซาเย็น (วันธรรมดา) จันทร์ – ศุกร์ 19.00 น.
พิธีนพวาร วันเสาร์ 18.00 น. ก่อนพิธีมิสซา ฯ
มิสซาศุกร์ต้นเดือน 19.00 น. มีอวยพรศีลเวลา 18.50 น.** ศีลเสบียง วันพฤหัสบดี

และศุกร์ต้น เดือน เริ่ม 08.00 น.

มิสซาวันศุกร์ 19.00 น. ก่อนพิธีมิสซาฯ

มีสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ เวลา 18.30 น.